A ZTE Arénában érvényben lévő pályarendszabályok: 

1.    A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha: 
- érvényes belépőjeggyel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik; 
- nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt; 
- nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személy- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve amelynek birtoklását jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta; 
- nem tart magánál mások iránti győlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet; - nem áll a Stv. 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés vagy a szabálysértési kitiltás hatálya alatt; 
- vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát;
- betartja a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat, ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul;
- nem folytathat – vagy korábbi, és/vagy aktuális magatartásából nem lehet arra következtetni, hogy folytatni fog – olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók testi épségét vagy vagyoni javait; 
- tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető;
- tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik. 

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására a sportrendezvény biztosítását végző rendőr és rendező jogosult. 

3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. Amennyiben a néző ennek a feltételnek, vagy a rendező egyéb, a rendre vonatkozó felhívásának nem tesz eleget, úgy a létesítménybe történő beléptetését a rendező megtagadja. A sportlétesítményt – amennyiben arról a szervező és a rendezőmásképpen nem rendelkezik – csak a jegyen feltüntetett belépési ponton hagyhatja el. 

4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob, bőncselekményt követ el. Aki sportrendezvényen az arcát olyan módon eltakarva jelenik meg vagy tartózkodik, amely alkalmas arra, hogy meghiúsítsa a személyének a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy által történő azonosítását, szabálysértést követ el. Felhívjuk a nézők figyelmét a 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek betartására. 

5. A néző a sportrendezvényen: 
- köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait; 
- a dohányzással kapcsolatos előírásokat betartja;
- nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságát;
 - rasszista vagy győlöletre uszító, agresszív, a sportszerő szurkolással össze nem egyeztethető magatartást nem tanúsíthat;
- a tiltás alá nem tartozó feliratot, transzparenst és zászlót a kerítésre, korlátra, illetve oszlopra nem helyezheti el, azzal a kihelyezett reklámokat, menekülési útvonalakat nem fedheti el; - köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni;
- nem folytathat hivatalos engedély nélküli vállalkozási, aktuálpolitikai tevékenységet, különös tekintettel a ZTE FC Zrt. partnereitől független vállalkozási tevékenységet.

6. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:
- a Pályarendszabályokat megsérti vagy a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja;
- a szervező köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervező által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg;
- aki a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel bőncselekményt követ el. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, az intézkedésről képfelvevő eszközzel felvételt készít;
- a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét;
- a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik,

7. A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni. A személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása esetén a menekülő útvonalra és a menekülés módjára – a ZTE FC Zrt. által előzetesen kidolgozott vonatkozó terv szerint – a helyszínen feladatot ellátó rendőrség utasításai az irányadók.

8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező: - gondoskodik a Pályarendszabályok mellékletében meghatározott, a sportlétesítmény területére be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. A megőrzésre átvett tárgyak biztonságos tárolása a beléptetési pontok mellett kialakított tárolókban kerül megoldásra. Amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el, azonban a tárgyakat maximum két héten keresztül őrzi;
- jogosult a stadionba nem illő, a rendezvényre nem való tárgyak (pl. esernyő, dezodor, mőanyag flakon, üveg palack, szerszámok, élelmiszer, jármővek, stb.), egyéb élőlények (pl. háziállatok) bevitelét megtiltani, és ezt a rendezőkön keresztül ellenőriztetni;
- jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevı kamerával megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabályokban leírtak szerint kezelni.

9. A szervező a résztvevők érdekében felelősségbiztosítást kötött.

10. A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja.

11. A sportrendezvény és a nézők, valamint a további résztvevők biztonságára vonatkozó részletes előírásokat jogszabály állapítja meg.

12. Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pályarendszabályokat, a ZTE FC érdekeit közvetve vagy közvetlenül megsérti, a mérkőzésről eltávolítható, szabálysértés esetén a rendezvény látogatásától kitiltható, büntetés esetén eltiltható, továbbá a Stv. 73. § szerint a sportszervezet által kizárható.

13. Figyelem, a létesítményben kép és hangrögzítés történik! Kamerával megfigyelt terület!